Меню
Кошница

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА TOPKIDSBG.COM


В настоящите Общи условия (ОУ) се описват и уреждат взаимоотношенията между посетителите на уебсайта Topkidsbg.com и организацията стояща зад него.

Topkidsbg.com e Интернет страница за предоставяне на услуги от разстояние – онлайн магазин за продажба на детски играчки, дрехи и други продукти за деца. Страницата функционира като електронен портал, в който хората могат да направят заявка за закупуване на стоки, поместени в него.

Страницата е собственост на Топ дизайн България ЕООД дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 203876762 наричано за краткост “Дружеството“.

За пълна яснота на настоящите ОУ, под „Потребител“ се разбира всеки посетител в страницата Topkidsbg.com, независимо дали попада под дефиницията на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, физически лица или са Клиенти по смисъла на настоящите ОУ.

Под „Клиент“ в тези ОУ ще приемем всеки Потребител, физическо или юридическо лице, което регистрира покупка на сайта, независимо от това дали в последствие заплати стойността на направената поръчка и се възползва от услугите на Topkidsbg.com.


Дружеството си запазва правото да променя Общите си условия, като промените влизат в сила незабавно след обновяването им на адреса на страницaта Topkidsbg.com. Потребителите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Дружеството не е длъжно да ги информира по друг начин за промени, освен ако такива задължения произтичат за Дружеството от ЗЗП и/или други български законодателни актове или международни договори, които са приложими по отношение на Република България.

 

Основни разпоредби на настоящите общи условия:

Topkidsbg.com e Интернет страница за предоставяне на услуги от разстояние – онлайн магазин за продажба на детски играчки, дрехи и други продукти за деца.

Предоставяните от Topkidsbg.com  продукти и услуги са разнообразни и динамично могат да се допълват и модифицират с оглед тяхното подобряване и разширяване. Всеки отделен продукти има характеристики, които са специфични само и единствено за него и този смисъл всеки посетител трябва да се информира за отделните параметри на предоставяните продукти и услуги при всяка своя поръчка.

 

Услуги на Topkidsbg.com  и начин за тяхното използване:

 

Сайтът Topkidsbg.com  предоставя възможност за пазаруване на хранителни и нехранителни стоки, напитки, стоки за бита, лична хигиена, дом и градина, стоки за домашни любимци и забавление. Използването на самия сайт е напълно безплатно, като за част от тези услуги може да се изисква допълнителна регистрация от страна на потребителя.

Регистрацията за отделни функции на сайта задължително се извършва посредством предоставяне на данни, нужни на Дружеството да извърши идентифициране на потребителя и предоставянето на специфични услуги.


Отговорности на страните:

Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителите, Клиентите или трети лица в следните ситуации:

Форсмажорни обстоятелства, които да водят до отмяна, отлагане, промяна в направена през сайта поръчка.

Дружеството не гарантира, че достъпът до интернет страницата Topkidsbg.com  ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за не предоставяне на достъп до Topkidsbg.com , както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет доставчици, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

При използване на сайта Topkidsbg.com  и регистрация за услугите Клиентът се задължава:

             да посочи коректни данни: име, фамилия, име на юридическото лице (ако е приложимо), ЕИК (ако е приложимо), валидна електронна поща, телефон за връзка и други данни, необходими за предоставяне на услуга от Дружеството;

             да не предоставя неистински или невалидни заявки или друга невярна информация

             При използване на сайта Topkidsbg.com  Клиентът има право:

             да получи стоките или услугите, регистрирани чрез неговата поръчка, съгласно настоящите Общи условия и всичко друго уговореното между страните;

             да се свърже с представители на платформата Topkidsbg.com  чрез контактната информация, попълнена на сайта.